ლეღვთახევის ჩანჩქერი — ჩანჩქერი ძველი თბილისის ერთ-ერთ ისტორიულ-გეოგრაფიულ რეგიონში, აბანოთუბანში, ლეღვთახევის ხეობაში მდებარეობს. ჩანჩქერის სიმაღლე 22 მეტრია.

ჩანჩქერს და ხეობას სახელი ეწოდა ამ ადგილებში ლეღვის ხის სიმრავლის გამო.

ლეღვთახევი

გვიანდელი ფეოდალური ხანის წყაროებში გვხვდება აგრეთვე ლეღვთახევის სხვა სახელწოდებები: წავკისისხევი, სალალაკისხევი (მდინარე წავკისწყლის ანუ სალალალისწყლის სახელის მიხედვით) და დაბახანა (ლეღვთახევში გამომდინარე გოგირდის წყალში ტყავს ამუშავებდნენ მეტყავე-დაბაღები, აქედან მომდინარეობს სახელწოდებაც დაბახანა).

 

XIX საუკუნეში ლეღვთახევში ბოტანიკური ბაღი გაშენდა. 2012 წელს განხორციელდა ლეღვთახევის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ущелье Легвтахеви ( Инжировое ущелье)- потрясающий кусочек, первозданной природы в центре Тбилиси

Старинные улочки, атмосферные постройки, всюду серные бани и, заглядывая вглубь, видишь водопад и миниатюрные мостики.

Ущелье Легвтахеви

Эта часть старого Тбилиси отличается индивидуальной ландшафтной архитектурой, одновременно для нее характерно значительное архитектурное, историческое и культурное наследство.

В любой сезон ущелье, привлекает множество туристов и местных жителей, желающих прогуляться и насладиться прекрасными местными видами.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Legvtakhevi gorge (Fig gorge) – a stunning piece of pristine nature in the center of Tbilisi

Old streets, atmospheric buildings, everywhere sulfur baths and, looking deep, you see a waterfall and miniature bridges.

Legvtakhevi Gorge

This part of old Tbilisi is characterized by individual landscape architecture, while it is also characterized by a significant architectural, historical and cultural heritage.
In any season, the gorge attracts many tourists and locals who want to walk and enjoy the beautiful local views.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *